Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: sklep.janfelczynski.com

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

1)      adresu poczty elektronicznej: sklep@janfelczynski.com
2)      formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

Definicje

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego Piotr Olszewski, ul. Słowackiego 46 /1, 37-700 Przemyśl , NIP: 7952409881
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; przedmiot Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość .
 6. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem: sklep.janfelczynski.com, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
 7. Strony – Sprzedawca i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: sklep.janfelczynski.com
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

Zasady ogólne

§ 2

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.
 3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę, bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach prawa polskiego i europejskiego.

 

Składanie zamówień

§ 3

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że przy danym produkcie oznaczono że wysyłka jest darmowa.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymagalnych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
 5. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na Stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.
 6. Klient w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. Klient w tym celu rejestruje swoje konto na Stronie Sklepu. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, ilość oraz cenę zamówionych Produktów. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedającego. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

 

Koszty i termin wysyłki / dostawy

§ 4

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, wezwie niezwłocznie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za zrealizowane Zamówienie.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego Produktów w swojej siedzibie.
 3. Produkt wysyłany jest przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży, z tym że wysyłki są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 4. Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu. Szczegółowy cennik dostawy Produktu znajduje się na stronie danego Produktu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.
 5. Koszt dostawy niektórych Produktów wielkogabarytowych może ulec zmianie, niezależnie od udostępnionego cennika dostawy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o takim przypadku drogą mailową lub telefonicznie, po złożeniu Zamówienia. W przypadku zmiany kosztów dostawy termin do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, rozpoczyna bieg od dnia poinformowania Klienta o zmianie kosztów dostawy.
 6. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Polski.
 7. Dostawa Produktów trwa 1-2 dni roboczych od momentu wysyłki.
 8. Klient przy odbiorze Produktu/ów zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane,  Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.

 

Płatności

§ 5  

 1. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu PayU.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.
   

 

Odstąpienie od umowy

§ 6

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 2. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi koszty, określone w § 6 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku wymiany niewadliwego Produktu na inny, na wyraźne życzenie Klienta, np. w przypadku wymiany na inny egzemplarz, rodzaj, rozmiar.
 3. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Procedura reklamacji

§ 7

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Wybrane Produkty z tego samego rodzaju, ze względu na sposób wytwarzania mogą się od siebie różnić wizualnie.
 3. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres:
  Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego, ul. Słowackiego 46 /1, 37-700 Przemyśl

Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy, wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu.

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
 2. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Szczegółowe informacje: „Polityka prywatności”.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.